Mini-seminar om ulv og samfunnet 23.mars, 2019

Natur, Plan og Utvikling arrangerte for første gang et mini-seminar i Kongsvinger om ulv og samfunn lørdag 23.mars, 2019! 

Her er noen av presentasjonene fra seminaret:

Det ble drøftet om ulv er farlig for mennesker. Mennesker er ikke naturlig byttedyr for ulv, og ulven har i Skandinavia rik tilgang på byttedyr som rådyr og elg. Miljødirektoratet regner den skandinaviske brunbjørn som potensielt farlig i noen spesielle situasjoner og har laget en liten brosjyre Er bjørn farlig? . Lenken kan trykkes på så du får lastet ned brosjyra.  Brunbjørnene i Skandinavia regnes blant de minst farlige blant brunbjørnartene. 

Konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn 2019

Endre teksten ved å klikke på Rediger i tekstens ramme

Konferanser om rovvilt, beitedyr og samfunn

Konferansenes målsetting er å skape og være en møteplass og arena for faglig oppdatering og kommunikasjon rundt rovvilt, beitedyr og samfunn, for et bredt publikum.

Tiltaket er over to dager en gang i året, og det har årlig samlet ca. 90-150 personer med stor bredde i ståsted og rolle.  

Natur, Plan og Utvikling satser på en bred og kunnskapsrik konferanse hvert år om rovvilt, beitedyr og samfunn. 

De ti gangene konferansen har vært arrangert, har det vært spennvidde i temaer og geografiske fokusområder gjennom ulike presentasjoner, oppsummering og debatt, se egne faner.   

Høst i myr.

Planlegging for utbygging med kvalitet og hensyn

Natur, Plan og Utvikling har over ti års erfaring med utarbeiding av planprogram, konsekvensutredninger og øvrige dokumenter som inngår i planforslag. Firmaet har god erfaring i å bistå ved saksbehandling og lede oppdrag og prosjekter.    

Firmaet har virksomhet innen areal og samfunnsplanlegging, der ulike verdier, interessemotsetninger og avbøtende tiltak skal utredes, avveies og tas hensyn til. 

Firmaet leverer reguleringsplaner og kommunedelplaner med tilhørende dokumenter bl.a. innen:

- boligformål, fritidsboliger/hytter, barnehage

- sentrums- og tettstedsutvikling

- forretning, nærings- og industriområde

- samferdsel, bl.a. gang- og sykkelveg

- skytebane

- masseuttak/pukkverk

- massedeponi  

- grønnstruktur, landbruk

- renovasjonsanlegg og avløpsanlegg

- kombinerte formål

Firmaet leverer også selvstendige utredninger/rapporter, herunder konsekvensutredning og planprogram. 

 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon! 

Et sammenrast bjørnehi i skogen Et sammenrast bjørnehi i ei skogsli.