Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn 2021

Tamrein Jotunheimen

Konferansen blir i 2021 tilbudt som webinar. Her er lenke til invitasjon (trykk på invitasjon) med spennende programposter fra forvaltning, forskning og organisasjon. Datoene er 25.-26.01.2021.  

Statssekretær fra både KLD og LMD presenterer nyheter og status fra sine ansvarsområde og svarer på spørsmål. FKT-ordningen skal evalueres, og det blir hele tre foredrag og en debatt om dette viktige temaet. 

Andre temaer: genetikk og genflyt hos rovviltbestander i Fennoskandia, Statens naturoppsyn, ørn og reiseliv, Grensevilt, skogs-jerv, naturmangfold og beiting, møter med ulv, bly i åtselsetere og rovdyr, og totale rammevilkår for sauenæringen sett fra NSG. Se i invitasjonen for komplett oversikt!

NB! På grunn av covid19-situasjonen blir konferansen denne gang KUN tilbudt som webinar, og påmeldingsfrist er 18.01.2021. GRATIS. 

  Konferanse januar 2020

  Den 20.-21.januar, 2020, arrangerte Natur, Plan og Utvikling for 11.gang nasjonal konferanse om store rovdyr, beitedyr og samfunn. De aller fleste presentasjonene er tilgjengelig i lenke nedenfor.

  Det ble en møteplass for ca. 140 personer - et bredt spekter av rolleinnehavere og interessenter. 

   Du trenger ikke logge deg inn i Dropbox for å se presentasjonene.

  Konferanser om rovvilt, beitedyr og samfunn

  Konferansenes målsetting er å skape og være en møteplass og arena for faglig oppdatering og kommunikasjon rundt rovvilt, beitedyr og samfunn, for et bredt publikum. Det er en konferanse der kunnskap er grunnleggende for forståelse, og vedtatte lover, forskrifter og internasjonale forpliktelser er viktige rammer.   

  Tiltaket er over to dager en gang i året, og det har årlig samlet ca. 90-150 personer med stor bredde i ståsted og rolle.  

  Natur, Plan og Utvikling satser på en bred og kunnskapsrik konferanse hvert år om rovvilt, beitedyr og samfunn. 

  De 11 gangene konferansen har vært arrangert, har det vært spennvidde i temaer og geografiske fokusområder gjennom ulike presentasjoner, oppsummering og debatt, se egne faner.   

  Høst i myr.

  Planlegging for utbygging med kvalitet og hensyn

  Natur, Plan og Utvikling har over ti års erfaring med utarbeiding av planprogram, konsekvensutredninger og øvrige dokumenter som inngår i planforslag. Firmaet har god erfaring i å bistå ved saksbehandling og lede oppdrag og prosjekter.    

  Firmaet har virksomhet innen areal og samfunnsplanlegging, der ulike verdier, interessemotsetninger og avbøtende tiltak skal utredes, avveies og tas hensyn til. 

  Firmaet leverer reguleringsplaner og kommunedelplaner med tilhørende dokumenter bl.a. innen:

  - boligformål, fritidsboliger/hytter, barnehage

  - sentrums- og tettstedsutvikling

  - forretning, nærings- og industriområde

  - samferdsel, bl.a. gang- og sykkelveg

  - skytebane

  - masseuttak/pukkverk

  - massedeponi  

  - grønnstruktur, landbruk

  - renovasjonsanlegg og avløpsanlegg

  - kombinerte formål

  Firmaet leverer også selvstendige utredninger/rapporter, herunder konsekvensutredning og planprogram. 

  Ta gjerne kontakt for mer informasjon! 

  Et sammenrast bjørnehi i skogen Et sammenrast bjørnehi i ei skogsli.

  Miniseminar på Kongsvinger

  Natur, Plan og Utvikling arrangerte et mini-seminar i Kongsvinger om ulv og samfunn 23.mars, 2019! 

  Her er noen av presentasjonene fra seminaret:

  Det ble drøftet om ulv er farlig for mennesker. Mennesker er ikke naturlig byttedyr for ulv, og ulven har i Skandinavia rik tilgang på byttedyr som rådyr og elg. Miljødirektoratet regner derimot den skandinaviske brunbjørn som potensielt farlig i noen spesielle situasjoner og har laget en liten brosjyre Er bjørn farlig? . Lenken kan trykkes på så du får lastet ned brosjyra.