Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn 2022

Det blir konferanse som WEBINAR på nett og et begrenset arrangement 25.-26.januar, 2022. Blant programpostene er ulv og genetikk,  bestandsforhold hos ulv, klimatilpasning i jordbruket, reindrift, bruk av viltkamera for bestandsovervåking, om gaupe og bjørn m.fl. Statssekretær fra KLD og LMD skal holde hver sin presentasjon. Spennende programposter! Meld deg på for digital overføring eller fysisk i salen!  

For å se invitasjon til konferansen, trykk her

NB!  Du trenger ikke logge deg inn i Dropbox  - bare trykk på krysset for å stenge innloggingsboksen. 

På grunn av covid19-situasjonen er det antallsbegrensning på sted, og mange kan følge det på internett. REstriksjonene er endret slik at antall som arrangøren åpner for fysisk i salen er ca. 60.    

Her er noen av presentasjonene i pdf fra webinaret i januar 2021 - trykk på tittel! 

Status og aktuelle saker fra Klima- og miljødepartementet

Økonomisk fordeling av midler - FKT-ordningen

Evaluering av konfliktdempende tiltak - FKT-ordningen

Evaluering av forebyggende tiltak og samlet vurdering - FKT-ordningen

Dyrevelferd og restriksjoner i rovviltutsatte områder

Bly, åtseletere og store rovdyr

Kongeørn, havørn og norsk reiseliv

Utmarksbeite, storfe og naturmangfold

Her er lenke til:

  Konferanse januar 2020

  Den 20.-21.januar, 2020, arrangerte Natur, Plan og Utvikling for 11.gang nasjonal konferanse om store rovdyr, beitedyr og samfunn. De aller fleste presentasjonene er tilgjengelig i lenke nedenfor.

  Det ble en møteplass for ca. 140 personer - et bredt spekter av rolleinnehavere og interessenter. 

  Konferanser om rovvilt, beitedyr og samfunn

  Konferansenes målsetting er å skape og være en møteplass og arena for faglig oppdatering og kommunikasjon rundt rovvilt, beitedyr og samfunn, for et bredt publikum. Det er en konferanse der kunnskap er grunnleggende for forståelse, og vedtatte lover, forskrifter og internasjonale forpliktelser er viktige rammer.   

  Tiltaket er over to dager en gang i året, og det har årlig samlet ca. 90-150 personer med stor bredde i ståsted og rolle.  

  Natur, Plan og Utvikling satser på en bred og kunnskapsrik konferanse hvert år om rovvilt, beitedyr og samfunn. 

  De 12 gangene konferansen har vært arrangert, har det vært spennvidde i temaer og geografiske fokusområder gjennom ulike presentasjoner, oppsummering og debatt, se egne faner.   

  Høst i myr.

  Konferanser om grønn turisme/opplevelsesturisme og store rovdyr

  I april/mai og juni 2022 vil Natur, Plan og Utvikling i samarbeid arrangere konferanser/seminarer med tema grønn turisme knyttet til gårdsbruk og naturen på Finnskogen og store rovdyr. Datoene for dette blir fastsatt innen ca. 15.februar, 2022 og vil bli publisert på nettsiden. 

  Arealplanlegging for utbygging med kvalitet og hensyn

  Natur, Plan og Utvikling har over ti års erfaring med utarbeiding av planprogram, konsekvensutredninger og øvrige dokumenter som inngår i planforslag. Firmaet har god erfaring i å bistå ved saksbehandling og lede oppdrag og prosjekter.    

  Firmaet har virksomhet innen areal og samfunnsplanlegging, der ulike verdier, interessemotsetninger og avbøtende tiltak skal utredes, avveies og tas hensyn til. 

  Firmaet leverer reguleringsplaner og kommunedelplaner med tilhørende dokumenter bl.a. innen:

  - boligformål, fritidsboliger/hytter, barnehage

  - sentrums- og tettstedsutvikling

  - forretning, nærings- og industriområde

  - samferdsel, bl.a. gang- og sykkelveg

  - skytebane

  - masseuttak/pukkverk

  - massedeponi  

  - grønnstruktur, landbruk

  - renovasjonsanlegg og avløpsanlegg

  - kombinerte formål

  Firmaet leverer også selvstendige utredninger/rapporter, herunder konsekvensutredning og planprogram. 

  Ta gjerne kontakt for mer informasjon! 

  Et sammenrast bjørnehi i skogen Et sammenrast bjørnehi i ei skogsli.

  Miniseminar på Kongsvinger

  Natur, Plan og Utvikling arrangerte et mini-seminar i Kongsvinger om ulv og samfunn 23.mars, 2019! 

  Her er noen av presentasjonene fra seminaret:

  Det ble drøftet om ulv er farlig for mennesker. Mennesker er ikke naturlig byttedyr for ulv, og ulven har i Skandinavia rik tilgang på byttedyr som rådyr og elg. Miljødirektoratet regner derimot den skandinaviske brunbjørn som potensielt farlig i noen spesielle situasjoner og har laget en liten brosjyre Er bjørn farlig? . Lenken kan trykkes på så du får lastet ned brosjyra.