Økoturisme og naturbasert reiseliv i forvaltningssonen for ulv - muligheter og former

Spor fra ulv i snøen.

Hensikten med forprosjektet favner nytteverdi for næringsaktørene og ulike parter rundt store rovdyr, høstbart vilt og natur. 

Prosjektet skal i seg både bringe fram egne resultater og utforme et hovedprosjekt. 

Natur, Plan og Utvikling er initiativtager og prosjektleder. Prosjektet vil bli gjennomført i 2023 i samarbeid mellom ulike relevante aktører. Styringsgruppe/prosjektgruppe er opprettet. 

Høsten 2023 blir det konferanse i Østfold eller tilgrensende del av Viken om økoturisme/naturbasert reiseliv og jakt/jaktutleie/forvaltning av høstbare viltarter. Målgrupper: Aktuelle bedrifter, forvaltningen inkl.kommuner, destinasjonsselskaper, jegere, grunneiere, friluftslivsaktører og andre interesserte. Det blir felles program og to parallelle programmer for de to hovedtemaene. 

Forprosjektet finansieres med egeninnsats og støtte fra

 • Viken fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune og Statsforvalteren i Oslo og Viken. 

Mer info kommer utover året. 

Ny nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn 23.-24.01.2024

Den 15. nasjonale konferansen om rovvilt, beitedyr og samfunn går av stabelen den 23.-24.01.2024 på Hamar!

Det blir presentasjoner, work-shops, diskusjon, sosialt og god mat og drikke. Det kommer til å bli leid flere  møtesaler/-rom for å ha "arbeidsverkstedene"/work shop'ene. Temaene i programmet og work shop'ene skal ha en flersidighet og tverrfaglighet. Allerede nå kan det røpes at minst en av presentasjonene blir om jakt. 

Arrangementet er et konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen/-politikken, og det har tidligere deltatt ca. 90-150 personer hver gang. En av dagene kommer til å bli overført via nett. Det beste for utbyttet er å delta fysisk...

Mer informasjon kommer til høsten. 

Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn 24.-25.01.2023

Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn gikk av stabelen 24.-25.01.2023 i Hamar. Det var 14.gang med presentasjoner fra forvaltning, politikere, forskere, organisasjoner og andre.  

For ferdig program, trykk HERNesten alle presentasjonene blir lagt ut, trykk under:

Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn 2022

Det ble arrangert en hybrid-løsning av konferansen den 25.-26.januar, 2022. De fleste presentasjonene ligger som lenke nedenfor: 

NB!  Du trenger ikke logge deg inn i Dropbox  etter å ha trykket på tittel - bare trykk på krysset for å stenge innloggingsboksen. 

Fra Klima- og miljødepartementet

Fra Landbruks- og matdepartementet

Genetisk og geografisk opphav til den norsk-svensk ulvestammen

Juridisk og biologisk evaluering av den norske delen av ulvebestanden

Effekter av arealinngrep og klimaeffekter for reindriften

Globale klimaendringer - endringer i klima og beiteforhold i Norge

Beredskap, risiko og sårbarhet

Forventninger og erfaringer om rovdyrpolitikk

  Konferanser om rovvilt, beitedyr og samfunn

  Konferansenes målsetting er å skape og være en møteplass og arena for faglig oppdatering og kommunikasjon rundt rovvilt, beitedyr og samfunn, for et bredt publikum. Det er en konferanse der kunnskap er grunnleggende for forståelse, og vedtatte lover, forskrifter og internasjonale forpliktelser er viktige rammer.   

  Tiltaket er over to dager en gang i året, og det har årlig samlet ca. 90-150 personer med stor bredde i ståsted og rolle.  

  Natur, Plan og Utvikling satser på en bred og kunnskapsrik konferanse hvert år om rovvilt, beitedyr og samfunn. 

  De 14 gangene konferansen har vært arrangert, har det vært stor spennvidde i temaer og geografiske fokusområder gjennom ulike presentasjoner, oppsummering og debatt.    

  Høst i myr.

  Prosjekt Villmark og menneske

  Prosjekt Villmark og menneske er et 3-årig prosjekt 2022-2024. Målet er kunnskapsoppbygging om skog og ville dyr og konfliktdemping og dialog rundt store rovdyr og naturbruk. Virkeområde: Sør-Hedmark og deler av Viken. 

  Fagsamling i Kongsvinger med foreløpig dato 7.november, 2023, i Kongsvinger. Aktuelle presentasjoner og drøftinger. Fokus på forvaltning av høstbart vilt, jakt og økoturisme/naturbasert reiseliv/jaktutleie. 

  Temakveld i Grue i september/oktober med fokus på naturbasert reiseliv og økoturisme - aktuelt fra prosjekter og bedrifter samt diskusjon og idémyldring. Mye bra på Finnskogen!  

  Mer informasjon kommer. 

  Fagsamling ble gjennomført 4.mai, 2023 i Sør-Odal om høstbare viltarter i og nær ulverevir - forvaltning og jakt 

  Program fra kl. 10.00-16.00 med innlegg og diskusjoner. Trykk HER for hele programmet! Over 60 personer var samlet. 

  FAGUTREDNING om  utøvelse av jakt og bruk av jakthunder i og nær ulverevir er ferdig. Den er basert på først og fremst intervjuer med et utvalg jegere i Kongsvinger-regionen og Aurskog-Høland. Eksistens av ulv i jaktterrenget eller overveiende sannsynlighet for det, påvirker først og fremst bruk av løse hunder i jaktutøvelsen. Dette påvirker igjen jaktformene, både mengde og ulike tiltak som tilpasning. Hovedprinsippet er å skille hunden fra ulv i tid og rom for å minimere sannsynligheten for at hund og ulv møtes i terrenget. Rapporten gir opplysninger om ulike forhold som er nye for de fleste. 

  Last ned rapporten

  TEMAKVELDER OM ROVDYR i Ørje i Marker kommune 27.oktober og 21.november, 2022. For program for temakvelden 21.november trykk her.  Det var innlegg fra:

  Norges Jeger- og Fiskerforbund, Naturvernforbundet, Statsforvalteren i Oslo og Viken, kommunen som viltmyndighet, og Prosjekt Villmark og menneske.

  FOTOUTSTILLINGEN "Truede dyrearter i verden" bød på spennende foto som du sjelden ser, av den internasjonalt prisbelønnede naturfotografen Tom Schandy. Trykk her for info. På Kanalmuseet i Ørje 31.oktober-15.november, 2022. 

  Det vil dukke opp flere aktiviteter i prosjektet. Følg med! 

  Konferanse om naturbasert turisme i Kongsvinger og Grue i 2022

  Den 22.oktober og 2.november, 2022, ble det arrangert konferanse med tema naturbasert/grønn turisme med utgangspunkt i gårdsbruk, historie, natur, viltlevende dyr, bærekraft og innovasjon.

  Invitasjon med program kan du se HER.   

  Sted:      Lørdag 22.oktober i Høyskolesenteret i Kongsvinger by

                Onsdag 2.november på landlige Opaker Gård i Grue.

  Vi satser på en oppfølger til disse regionale konferansene som også er innovativt tenkende og aktuell for de som bor og virker i og utenfor Finnskogen. Tid: Våren 2023. 

  Arealplanlegging for utbygging med kvalitet og hensyn

  Natur, Plan og Utvikling har over 15 års erfaring med utarbeiding av planprogram, konsekvensutredninger og øvrige dokumenter som inngår i planforslag. Firmaet har god erfaring i å bistå ved saksbehandling og lede oppdrag og prosjekter.    

  Firmaet har virksomhet innen areal og samfunnsplanlegging, der ulike verdier, interessemotsetninger og avbøtende tiltak skal utredes, avveies og tas hensyn til. 

  Firmaet leverer reguleringsplaner og kommunedelplaner med tilhørende dokumenter bl.a. innen:

  - boligformål, fritidsboliger/hytter, barnehage

  - sentrums- og tettstedsutvikling

  - forretning, nærings- og industriområde

  - samferdsel, bl.a. gang- og sykkelveg

  - skytebane

  - masseuttak/pukkverk

  - massedeponi  

  - grønnstruktur, landbruk

  - renovasjonsanlegg og avløpsanlegg

  - kombinerte formål

  Firmaet leverer også selvstendige utredninger/rapporter, herunder konsekvensutredning og planprogram. 

  Ta gjerne kontakt for mer informasjon! 

  Et sammenrast bjørnehi i skogen Et sammenrast bjørnehi i ei skogsli.

  Miniseminar på Kongsvinger

  Natur, Plan og Utvikling arrangerte et mini-seminar i Kongsvinger om ulv og samfunn 23.mars, 2019! 

  Her er noen av presentasjonene fra seminaret:

  Det ble drøftet om ulv er farlig for mennesker. Mennesker er ikke naturlig byttedyr for ulv, og ulven har i Skandinavia rik tilgang på byttedyr som rådyr og elg. Miljødirektoratet regner derimot den skandinaviske brunbjørn som potensielt farlig i noen spesielle situasjoner og har laget en liten brosjyre Er bjørn farlig? . Lenken kan trykkes på så du får lastet ned brosjyra.