KONFERANSE OM ROVVILT, BEITEDYR OG SAMFUNN 2017

Debatt om ulveforvaltning Debatt om forvaltning av ulv.

En bred og stor forsamling var samlet i Hamar 16.-17.januar, 2017. Takk til alle som bidro! Mange tilbakemeldinger gir rom for en enda bedre konferanse i 2018! Det var åttende gang konferansen gikk av stabelen.  

Her er presentasjonene:

Statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og Miljødepartementet: Lundes presentasjon. Miljødirektoratets presentasjon om siste nytt fra deres arbeid, trykk her. (Trykk krysset i stedet for å logge deg inn på neste trinn!) Her er de andre presentasjonene:

Landbruk og rovvilt

Rovviltbestandenes betydning for landbruket

Evaluering av regional forvaltning - samfunnsdelen 

Rovviltforvaltning på regional nivå - naturdelen

Jerv vs. ulv

Bjørn vs. ulv, mennesker og veier

Orientering fra Rovdata

Fra frykt til Rovdyrcamp

Ny tilsynsapp

Ny forvaltningsplan for Nordland

Med naturen som klasserom

Om ny erstatningsforskrift for tap av tamrein til rovvilt 

Om forslag til ny erstatningsforskrift 

Svensk rovviltforvaltning og -politikk 

En samordnet jerveforvaltning i Sør-Norge 

Evaluering av kadaversøkende hunder 

Store rovdyr og næring i distriktskommunen Meråker

 

Konferanser om rovvilt, beitedyr og samfunn

Konferansenes målsetting er å skape en møteplass og en arena for oppdatering og kommunikasjon rundt rovvilt, beitedyr og samfunn, for et bredt publikum.

Tiltaket er over to dager en gang i året, og det har årlig samlet ca. 90-145 personer med stor bredde i ståsted og rolle.  

Natur, Plan og Utvikling satser på en bred og kunnskapsrik konferanse hvert år om rovvilt, beitedyr og samfunn. 

Vil du vite mer om firmaets prosjekter?

Firmaet jobber innen flere fagfelt. Hovedvirksomheten er for tiden arealplanlegging. 

AREAL- OG SAMFUNNSPLANLEGGING

Nye reguleringsplaner er på gang og under utarbeidelse, både i eget firma og i samarbeid med andre. I de fleste tilfellene er det Natur, Plan og Utvikling som har oppdragsledelsen.

Firmaet leverer reguleringsplaner med tilhørende dokumenter bl.a. innen:

- boligutbygging, hytteutbygging, sentrums- og tettstedsutvikling

- forretningslokaler, nærings- og industriområde

- samferdsel

- masseuttak, massedeponi  

- grønnstruktur, landbruk

I 2014 ble en kommunedelplan for et kommunesenter egengodkjent. Oppdraget bestod i utarbeidelse av saksbehandling, planprogram, samfunnsdel og arealdel med konsekvensutredning. 

I juni 2015 ble detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 202, Hovin skole-Granodden, godkjent av kommunestyret i Spydeberg. Traseen er 7,3 km.  

En naturmangfoldrapport ble ferdig i oktober 2016. Håndbok fra DN om kartlegging av naturtyper og Naturmangfoldloven lå til grunn for registreringen. 

Ta gjerne kontakt om det er interessant for deres prosjekter! 

Et sammenrast bjørnehi i skogen Et sammenrast bjørnehi i ei skogsli

 

 

Fjell